جدول کلمات گردشگری شماره 227

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 9 نفر
 • 191891 فرد
  زمان حل: 00:13:58
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:14:03
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:14:22
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:17:37
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:20:56
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:20:56
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:23:23
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:28:14
 • 169035 505
  زمان حل: 00:38:56
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)