جدول کلمات گردشگری شماره 26

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 14 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:14
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:14:06
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:17:10
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:20:41
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 00:20:45
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:22:19
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:22:52
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:23:59
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:25:41
 • 85328 باران
  زمان حل: 00:31:14
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)