برو برای حل این جدول

جدول کلمات گردشگری شماره 36

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 26 نفر


 • بهروز قدیمی
  0:8:20
 • saba
  0:10:9
 • بهروز
  0:10:14
 • ارشام رمضانی بدلبو
  0:13:1
 • فاطمه خسروی
  0:13:1
 • حمیدرضا توکلی
  0:14:26
 • حمیدرضا توکلی
  0:15:6
 • حسن حقيقي
  0:19:42
 • رضا مارینی
  0:21:31
 • ایرج قاضی
  0:22:16
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- روســتایى کوهســتانى در نزدیکى کوه توچال در شــمال تهــران
1- رشــته کوهى در پاکستان
2- پــاداش
2- خواهــر
2- رودى در جمهورى آذربایجان
3- مخفف شاد
3- کلید هر قفل
3- عقب
3- جاده
4- پروتئیــن مــو و ناخــن
4- در جنــ…
4- ویتامین…
5- آقــا…
5- روســتایى از تواب…
5- هنوز …
6- ضد…
6- چاشنى…
6- با…
7- ســف…
7- نوعــى …
7- اثرى دیدنــى در حــدود دوازد…
8- دوش …
8- گردنبنـ…
8- پر…
8- م…
9- شــهر زعفران در …
9- دروغ…
9- بوى…
10- تا پایان …
10-
10- زا…
11- صریح…
11- شــهر «قلعه جل…
11- مخلوطــى از گازهــا…
12- آوا…
12- م…
12- ت…
13- دســتگاه …
13- همــراه د…
13- شهرى د…
13- جنس…
14- یار…
14- طلا…
14- متض…
15- بــازارى در بافــت تاریخى اصفهان که ً عم…
15- شــهر «دریاچه شط تمى» و «دریا…
عمودی
1- پیست اســکى تهران
1- از مراکز سیاحتى همدان واقع شده در شهرستان «فامنین»
2- عــدد بلبل
2- قلــه اى نزدیک شهرســتان خلخال
2- ظرف دم کردن چاى
3- مــردود
3- غمگین
3- مــاه رومى
3- کمبود یا نارسایی
4- وزیر بزرگ
4-
4- شام…
5- غذای…
5- نان یا غذ…
5- پ…
6- پناه…
6- جوا…
6- شهر کشت و تولید توت…
7- موسسه …
7-
7- گفت و گو…
8- داغ…
8- دوری…
8- حس …
8- ی…
9- هدیه ای که در پا…
9- ع…
9- همر…
10- روستایی از توابع …
10- ف…
10- لوله ب…
11- لوله ب…
11- پـ…
11- برابر…
12- عــدد…
12- مــاده…
12-
13- دانه کــ…
13- تنگه اى زیبا در چهار …
13- د…
13- آ…
14- چهاردهمیــن شــه…
14- مالیاتــى کــه …
14- باز…
15- پــارک جنگلى …
15- بازدار…