جدول کلمات گردشگری شماره 36

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 17 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:01
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:15:06
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:19:42
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:21:31
 • 84318 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:22:16
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:23:25
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:25:05
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:25:07
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:26:43
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:33:18
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)