جدول کلمات گردشگری شماره 35

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 14 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:08:47
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:13:58
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:17:16
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:17:37
 • 101838 وحید قاسمیان
  زمان حل: 00:22:31
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:22:33
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:23:57
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:24:06
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:29:08
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 00:38:28
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)