جدول کلمات گردشگری شماره 4

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 23 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:09:40
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:12:36
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:20:15
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:23:39
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 00:37:42
 • 139478 السلام علی الحسین(ع)
  زمان حل: 00:44:51
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:46:40
 • 142175 کاوه کاری
  زمان حل: 00:48:46
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 50.18:15:36
 • 106390 نعیم اردکانی
  زمان حل: 521.09:17:46
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)