جدول کلمات گردشگری شماره 42

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 15 نفر
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:16:04
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:17:07
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:17:15
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:17:48
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:18:47
 • 85328 باران
  زمان حل: 00:19:02
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:20:38
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:30:17
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:31:56
 • 88553 ابوالقاسم بشیری
  زمان حل: 00:32:41
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)