جدول کلمات گردشگری شماره 53

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 26 نفر
 • 124129 ارشام رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:12:28
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:14:39
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:15:03
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:15:04
 • 238880 s2s
  زمان حل: 00:16:14
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:17:04
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:17:09
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:17:18
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:17:44
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:19:37
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
  د...
  مق...
  ق...
  ری...
14 خر...
عمودی
  سا...