جدول کلمات گردشگری شماره 53

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 15 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:14:39
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:17:04
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:17:18
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:17:44
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:19:37
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:21:48
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:24:06
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:27:59
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:32:54
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:36:24
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
  د...
  مق...
  ق...
  ری...
14 خر...
عمودی
  سا...