جدول کلمات گردشگری شماره 60

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 20 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:09:56
 • 238880 s2s
  زمان حل: 00:13:38
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:14:18
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:14:52
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:15:18
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:15:48
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:19:57
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:21:15
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:21:56
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:24:38
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)