جدول کلمات گردشگری شماره 60

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 9 نفر
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 00:19:57
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:21:56
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:24:59
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:36:38
 • 90535 منصور اصلانی کلوری
  زمان حل: 00:40:39
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:41:43
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:52:32
 • 88553 ابوالقاسم بشیری
  زمان حل: 23:32:36
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 2.05:07:37
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)