جدول کلمات گردشگری شماره 68

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 25 نفر
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:08:03
 • 104414 محمد عرفانی
  زمان حل: 00:08:17
 • 267602 بهروز
  زمان حل: 00:09:26
 • 124129 ارشام رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:10:29
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:12:34
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:13:06
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:17
 • 95671 اکبر آفاقی
  زمان حل: 00:14:10
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:14:34
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:15:17
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)