جدول کلمات گردشگری شماره 8

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 13 نفر
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:12:09
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:12:24
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:13:55
 • 206044 H
  زمان حل: 00:17:53
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:19:10
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:21:37
 • 142175 کاوه کاری
  زمان حل: 00:22:18
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 00:28:38
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:28:46
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:30:20
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)