جدول کلمات گردشگری شماره 8

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 18 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:12:24
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:19:10
 • 142175 کاوه کاری
  زمان حل: 00:22:18
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 00:28:38
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:28:46
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:30:20
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 02:59:21
 • 139478 السلام علی الحسین(ع)
  زمان حل: 13:19:07
 • 90830 علي جدي
  زمان حل: 62.16:51:12
 • 82978 مهری
  زمان حل: نامشخص
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)