جدول کلمات گردشگری شماره 80

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 10 نفر
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:15:50
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:17:51
 • 132824 بهزاد کاظمی
  زمان حل: 00:19:14
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:20:16
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:20:56
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:29:55
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:31:10
 • 82978 مهری
  زمان حل: 00:44:32
 • 81597 رحمان محمدی
  زمان حل: 00:45:06
 • 88553 ابوالقاسم بشیری
  زمان حل: 8.13:32:29
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)