جدول کلمات گردشگری شماره 80

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 14 نفر
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:15:27
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:15:50
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:16:41
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:16:49
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:17:51
 • 132824 بهزاد کاظمی
  زمان حل: 00:19:14
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:20:16
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 00:20:56
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:29:55
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:31:10
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)