جدول کلمات گردشگری شماره 79

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 12 نفر
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:12
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:14:41
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:15:14
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:18:36
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:19:10
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:19:19
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:22:21
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:37:57
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 03:01:11
 • 91438 احمدنقاش
  زمان حل: 1.06:50:13
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)