جدول کلمات گردشگری شماره 79

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 17 نفر
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:12:34
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:13:12
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:13:23
 • 238880 s2s
  زمان حل: 00:13:30
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:14:41
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:15:14
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:18:36
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:19:10
 • 140124 شهرام حقیقی
  زمان حل: 00:19:19
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:22:21
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)