گاز جوشکاری

پاسخ:  استیلن

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «گاز جوشکاری» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.