حاجت و نیاز

پاسخ:  ارب

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «حاجت و نیاز» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.