ضریبه

پاسخ:  سرشت ، خوی

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضریبه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.