غائب

پاسخ:  ناپیدا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «غائب» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.