برو برای حل این جدول

جدول کلمات سخت شماره 349

1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
اشتراک گذاری در تلگرام دوستان خود را به چالش حل این جدول فرا بخوانید و زمان حل را مقایسه کنید

حل شده توسط 97 نفر


 • بهروز
  0:5:27
 • بهروز قدیمی
  0:6:3
 • مهرانا
  0:8:26
 • مبین رضائی
  0:8:37
 • محمّد عبدالهی خوشمردان
  0:8:56
 • فراز فرزین
  0:9:12
 • هاتف یغما
  0:9:19
 • bhr
  0:9:24
 • مبین رضائی 1
  0:9:24
 • بیژن
  0:9:42
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
1- ساخت و پاخت
1- عصبی و بسیار خشمگین
2- مدرسه خردسالان
2- از گیاهان دارویی
2- سخن و حرف
3- نژاد ایرانی
3- قاتل رستم
3- قضاوت
4- رژ لب
4- ناز و خرام
4- ا…
5- د…
5- چ…
5- کشوری د…
5- پاس…
6- عن…
6- استا…
6- آرای…
7- پول خ…
7- میان…
7- کتاب…
8- کشور…
8- م…
8- نام یک شا…
9- قلعه معروف ضحاک از جاذبه های طبیعی، تاریخی و دی…
9- پرنده …
9- درخشان…
10- امر ب…
10- پایگاه…
10- م…
11- حرف …
11- هوشیار…
11- جوابش …
11- عملی…
12- ج…
12- عد…
12- به آ…
13- بس…
13- آ…
13- درختی شبیه درخت ا…
14-
14- ا…
14- سر…
15- ز کتابهای معتبر شیعه در باب مهدو…
15- سرو…
عمودی
1- کل و همگی
1- شاه سلجوقی
2- مریخ
2- شاطر
2- میگیرند تا پرواز کنند
3- ویرایش
3- کمک پرستار
3- از القاب حضرت مهدی)عج(
4- بلندترین برج
4- اماده شدن برای حمله در جنگ
4-
5- عنصر …
5- پارچه ت…
5-
6- نوعی…
6- فروبردن چی…
6- شهری در اس…
6- نرمافزاری قدرتمند برای حل مسا…
7- حیاط خانه ها…
7- آ…
7- بعد …
8- نقاش، ص…
8- راهنم…
8-
9- زمان ب…
9- شهری در سیس…
9- کاش از حال …
10- قیمت …
10- م…
10- رتبه …
10- شکایت کر…
11- جنگ ت…
11- پیکر…
11- ضمی…
12- نما…
12- جانور پ…
12- بار…
13- ضد …
13- از نیرو…
13- انتظار حصو…
14- ساز…
14- تباهی،…
14- شهری در ا…
15- گل چ…
15- م…