جدول کلمات صنعت انتقال نفت شماره 20

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 7 نفر
 • 204907 وحید اکبری
  زمان حل: 00:06:20
 • 180988 محمد کریم رضایی تلمب
  زمان حل: 00:10:57
 • 180989 محمد کریم رضایی اصل
  زمان حل: 00:12:40
 • 206183 عادل رضایی زاده
  زمان حل: 00:16:24
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:35:23
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 1.16:01:03
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 21.21:09:30
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
  ما...
عمودی
  کا...
  شک...