جدول کلمات صنعت انتقال نفت شماره 20

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 79 نفر
 • 204907 وحید اکبری
  زمان حل: 00:06:20
 • 140347 محمّد عبدالهی خوشمردان
  زمان حل: 00:06:28
 • 86294 ترکاشوند
  زمان حل: 00:09:54
 • 180988 محمد کریم رضایی تلمب
  زمان حل: 00:10:57
 • 180989 محمد کریم رضایی اصل
  زمان حل: 00:12:40
 • 206183 عادل رضایی زاده
  زمان حل: 00:16:24
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:19:35
 • 289474 [289474]
  زمان حل: 00:22:27
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:24:07
 • 261845 شیلا شایسته فر
  زمان حل: 00:30:00
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
  ما...
عمودی
  کا...
  شک...