جدول کلمات صنعت انتقال نفت شماره 7

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 4 نفر
 • 84318 ناصر وکیلی
  زمان حل: 00:36:10
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:38:58
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:40:47
 • 169087 سهیل غفاری
  زمان حل: 01:12:41
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
  رط...
  آ...
  پ...
عمودی
2 عقب
  اخ...
  ر...
  ما...