جدول کلمات عمومی شماره 212

  • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 36 نفر
  • 130881 فاطمه خسروی
    زمان حل: 00:07:07
  • 192977 آخر صف
    زمان حل: 00:08:23
  • 104414 محمد عرفانی
    زمان حل: 00:08:33
  • 180950 بیتا طحانی
    زمان حل: 00:10:43
  • 103431 علی رمضانی بدلبو
    زمان حل: 00:10:48
  • 83171 حميدرضا نادري
    زمان حل: 00:10:56
  • 168973 مهرداد محمدخانی
    زمان حل: 00:11:19
  • 143335 حمیدرضا توکلی
    زمان حل: 00:11:58
  • 139163 A.ho
    زمان حل: 00:13:23
  • 106390 نعیم اردکانی
    زمان حل: 00:14:14
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)