جدول کلمات گردشگری شماره 230

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 20 نفر
 • 191891 فرد
  زمان حل: 00:12:39
 • 141616 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:14:26
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:14:33
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:16:27
 • 191902 دنیا
  زمان حل: 00:17:25
 • 143335 حمیدرضا توکلی
  زمان حل: 00:17:35
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:17:37
 • 103431 علی رمضانی بدلبو
  زمان حل: 00:18:48
 • 240656 بهروز قدیمی
  زمان حل: 00:20:07
 • 206044 H
  زمان حل: 00:22:02
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
  حنا
5 ب...
  فس...
13 طع...
  زا...