جدول کلمات گردشگری شماره 231

 • جدول شماره:
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
حل شده توسط 12 نفر
 • 191891 فرد
  زمان حل: 00:11:42
 • 141619 رضا مارینی
  زمان حل: 00:15:49
 • 180062 Eli jamali
  زمان حل: 00:17:00
 • 130881 فاطمه خسروی
  زمان حل: 00:18:29
 • 110266 ایرج قاضی
  زمان حل: 00:26:19
 • 109540 حسن حقيقي
  زمان حل: 00:28:36
 • 92926 علی خانی
  زمان حل: 00:29:01
 • 168973 مهرداد محمدخانی
  زمان حل: 00:30:40
 • 169035 505
  زمان حل: 00:32:03
 • 64947 اسداله آخوندی
  زمان حل: 00:37:10
(حداکثر 10 نفر از سریع ترین کاربران)
افقی
  ن...
  ر...
  ا...
عمودی
  حسد
  طن...
  شا...
  لب...
  دو...
  تک...