معمای افزایش قیمت

قیمت کالایی 10%کاهش می یابد.میخواهیم آن را دوباره به قیمت اولیه برگردانیم،قیمت فعلی چند درصدبایدافزایش یابد؟
الف) 9%
ب) 10%
ج) 1/9 10%
د) 11%
هـ) 1/9 11%

پاسخ:

هـ)
قیمت اولیه کالا را P در نظر می گیریم. قیمت این کالا پس از افت 10% برابر خواهد بود با:
P – 0.1P = 0.9P
برای بازگرداندن 0.9P به P، باید به قیمت فعلی، 0.1P اضافه کنیم:
0.1P = 1/9(0.9P)
و 1/9 (یک نهم) اگر بصورت درصد بیان شود برابر 1/9 11 (یازده و یک نهم) خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *