اتریش

پاسخ:  وین

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «اتریش» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.