اسپانیا

پاسخ:  مادرید

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «اسپانیا» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.