ضایع

پاسخ:  -خراب- بیکاره-

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضایع» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.