طاحنه

پاسخ:  دندان آسیا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «طاحنه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.