نام کوچک لنین

پاسخ:  ولادیمیر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نام کوچک لنین» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.