از وسایل خیاط

پاسخ:  متر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «از وسایل خیاط» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.