خدا کند که نباشد

پاسخ:  مبادا

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «خدا کند که نباشد» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.