ضافی

پاسخ:  کامل

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضافی» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.