عاجل

پاسخ:  شتابنده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «عاجل» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.