معمای تصویری مفهوم تصویر

با دقت به تصویر بالا نگاه کنید و خدس بزنید در اینجا چه اتفاقی افتاده است؟ پاسخ معما:۲ بچه در حال قدم زدن بودند: یک پسر کوچکتر در سمت چپ و یک دختر بزرگتر در سمت راست. پسر زمین میخورد ، بنابراین دختر او را برداشته و را در آغوش …