نیلی رنگ

پاسخ:  کبود

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «نیلی رنگ» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.