ضابطه

پاسخ:  قاعده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضابطه» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.