ضاحک

پاسخ:  خنده کننده

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ضاحک» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.