ظرف فرو رفته

پاسخ:  قر

در حل جدول کلمات متقاطع، برای پرسش «ظرف فرو رفته» می توانید از پاسخ فوق استفاده نمایید.